‘Eiland van reflectie 5’ - Programmamanagement

Programmamanagement ‘onder de Omgevingswet’, met als casus: programma Integraal Riviermanagement (IRM) 

Donderdag 16 juni, 13.30-15.30 uur Kantoor Utrecht

In het programma Integraal Riviermanagement werken ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten samen om te komen tot een visie op het rivierengebied, de daarvoor noodzakelijke beleidskeuzes en de uitwerking daarvan in concrete gebieden en maatregelen. Daarin staan -in samenhang- vijf IRM-doelen centraal: waterveiligheid, zoetwatervoorziening, scheepvaart, natuur en regionale ruimtelijke ontwikkeling. Het programma wordt in 2023 door het Rijk vastgesteld in een Programma onder de Omgevingswet (POW-IRM) en verankerd in een bestuursovereenkomst met de betrokken overheden.

In het vijfde  ‘eiland van reflectie’ kijken we naar de wijze waarop programmamanagement binnen IRM wordt vormgegeven, de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn en de dilemma’s waar we in de praktijk tegen aan lopen.  Kortom, een kijkje in de programmakeuken van een groot programma. Daarbij is er veel ruimte om je eigen ervaringen met integrale en/of gebiedsgerichte programma’s met elkaar te delen en daarvan te leren.

 Vragen die aan de orde kunnen komen zijn: Hoe krijgt een programma ‘onder de Omgevingswet’ vorm? Waar zitten de fricties met de lijnorganisatie van de betrokken partners en hoe los je die op? Wat betekent het ontstaan van dit soort programma’s voor de projecten die daaruit voort komen? En hoe ga je om met (de afstemming met) andere programma’s?

Voor wie?
Het ‘Eiland van reflectie’ is bedoeld voor relaties en consultants van Royal HaskoningDHV, die in hun werk adviseren over programma(doelen) of daar als programmamanager sturing aan geven.
Elk 'Eiland' heeft een eigen thematiek, het is daarom niet noodzakelijk om aan voorgaande 'Eilanden' te hebben deelgenomen.

Door wie?
Dit vijfde ‘eiland van reflectie’ wordt begeleid door Liesbeth Schipper, leading professional programmamanagement bij Royal HaskoningDHV en projectleider Integraal Riviermanagement, in samenwerking met Bert Groffen, senior consultant en ook actief binnen Integraal Riviermanagement.

Meer informatie en aanmelden?
Liesbeth Schipper
M +31 6 22 517 549
E liesbeth.schipper@rhdhv.com
W www.royalhaskoningdhv.com/smc